Proefperiode aanvragen

Probeer HostFact gratis 30 dagen zonder beperkingen
Binnen een paar minuten aan de slag!


Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt direct uw inloggegevens per e-mail.Proefperiode aanvragen

HostFact pakket


Uw gegevensAlgemene voorwaarden

Download de voorwaarden in PDF


Dit is de licentieovereenkomst (versie 25 januari 2023) tussen de gebruiker van de door HostFact ter beschikking gestelde software en HostFact. Voordat de klant de software in gebruik neemt dient hij eerst deze bepalingen te lezen. Met het gebruiken en/of hosten en/of installeren van de software of de update stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst.Artikel 1   Definities

In deze licentieovereenkomst worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. HostFact: HostFact B.V. gevestigd aan de Redoute 1 te Steenbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70959722;
b. klant: diegene die de door HostFact ter beschikking gestelde software gebruikt;
c. software: het door HostFact ontwikkelde en aan de klant ter beschikking gestelde online facturatie systeem.Artikel 2   Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de software, waaronder maar niet beperkt tot de patenten, auteursrechten, merken, gemaskeerde werken, rechten ten aanzien van het ontwerp, en handelsgeheimen die direct betrekking hebben op de software of daaraan gerelateerd zijn, berusten uitsluitend bij HostFact. De klant zal geen activiteiten ontplooien ten aanzien van de software die dergelijke intellectuele eigendomsrechten aantasten. De klant verkrijgt geen andere rechten ten aanzien van de software dan de in deze licentieovereenkomst gespecificeerde, beperkte gebruiksrechten.
2.2 Indien ondanks het vorenstaande een derde claimt dat door de software inbreuk wordt gemaakt op zijn intellectuele eigendomsrechten of anderszins, is de klant gehouden een dergelijke claim onmiddellijk te melden aan HostFact ten einde het mogelijk te maken dat HostFact tegen een dergelijke claim op haar kosten oppositie voert. De klant verklaart aan een dergelijke oppositie zijn medewerking te verlenen.
HostFact is in een dergelijk geval eveneens gerechtigd om de software of deel daarvan te vervangen ten einde de geclaimde inbreuk ongedaan te maken.Artikel 3   Licentie

3.1 Ingevolge deze licentieovereenkomst kent HostFact aan de klant een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe, teneinde de door HostFact ontwikkelde software, te kunnen gebruiken, alsmede alle bijbehorende documentatie en elke update, nieuwe versie, vertaling, aanpassing, wijziging, afgeleid product of kopie daarvan, mits de klant voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens HostFact en onder de in deze licentieovereenkomst opgenomen voorwaarden.
3.2 Sublicentiëring van de licentie is niet toegestaan; broncode noch enig ander gebruiksrecht ten aanzien van die broncode wordt op grond van deze licentieovereenkomst toegekend.
3.3 Het is HostFact toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.Artikel 4   Licentiebeperkingen

Het is de klant niet toegestaan de software te decompileren, reverse-engineering op de software toe te passen, de software te disassembleren, wijzigen, verhuren, leasen, lenen, distribueren, afgeleide werken ervan te produceren of de software via een netwerk te verzenden, tenzij dit op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen of de bepalingen van deze licentieovereenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.Artikel 5   Back-up

De klant dient zelf te zorgen voor het regelmatig maken van een back-up van de data en bestanden. Bij gebreke hiervan is HostFact nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens.Artikel 6   Garantie

HostFact garandeert dat de software, wanneer deze in overeenstemming met de van toepassing zijnde instructies gebruikt wordt, conform de bijbehorende documentatie zal functioneren. HostFact garandeert echter niet dat de software zonder gebreken en onderbrekingen zal functioneren. Voorkomende gebreken zullen worden verholpen overeenkomstig artikel 7 van deze licentieovereenkomst. De licentie bevat geen verdere garanties, expliciet noch impliciet, door of namens HostFact of enige andere partij die gebruiksrechten voor de software toekent.Artikel 7   Support- en onderhoudsvoorwaarden

7.1 HostFact zal de klant online ondersteunen bij het gebruik van de software. HostFact zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Tevens zal via de website gemeld worden wanneer er een nieuwe update van de software beschikbaar is. Bij inloggen in HostFact verschijnt eveneens een melding van een nieuwe update. De klant kan vervolgens zelf de update downloaden. Indien er fouten en/of onvolkomenheden aangetroffen worden in de software, dient de klant dit te melden aan HostFact, zodat zij hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor kan aanbieden.
7.2 HostFact dient zich in te spannen om in het geval van onderhoud en/of (noodzakelijke) updates en/of verbetering aan de software de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal – indien mogelijk – de klant tijdig inlichten. De klant heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de software niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.Artikel 8   Licentievergoeding

Voor het gebruik van de software betaalt de klant een maandelijkse vergoeding. De facturatie van de maandelijkse vergoeding eenmaal per 3, 6 of 12 maanden. De actuele prijzen staan vermeld op de website van HostFact: www.hostfact.nl/prijzen/Artikel 9   Prijswijzigingen

9.1 HostFact is gerechtigd de prijzen voor het gebruik van de software jaarlijks te wijzigen. HostFact zal de klant hiervan schriftelijk of via de e-mail 2 maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogste stellen.
9.2 Indien de klant de prijswijziging niet accepteert, kan de klant de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden binnen 1 maand nadat HostFact de klant op de hoogte heeft gesteld van de prijswijziging. De klant is niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van de prijzen voortvloeit uit een wettelijke bepaling of regeling.Artikel 10   Duur van de licentieovereenkomst, opzegging en administratiekosten

10.1 De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd die overeenkomt met de facturatieperiode. De overeenkomst wordt telkens met eenzelfde periode verlengd tot het moment van opzeggen.
10.2 Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden tegen het einde van de licentieovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
10.3 Indien de klant niet de in lid 2 van dit artikel genoemde opzegtermijn in acht neemt, wordt € 25,- excl. BTW administratiekosten aan de klant in rekening gebracht.
10.4 Indien de klant de overeenkomst opzegt en/of de vergoeding voor het gebruik van de software niet meer betaalt, heeft de klant geen recht meer op het gebruik van de software.Artikel 11   Betaling, administratiekosten en incassokosten

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
11.2 Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan het betalingsverzoek opgenomen in de tweede herinnering die HostFact aan de klant heeft gestuurd en aan de klant kenbaar heeft gemaakt binnen de applicatie zelf, stuurt HostFact de klant een aanmaning en wordt € 25,- excl. BTW aan administratiekosten aan de klant in rekening gebracht.
11.3 Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.5 Indien het factuurbedrag langer dan 2 maanden na de factuurdatum niet is betaald, heeft HostFact het recht de toegang tot de software te blokkeren, waardoor de klant geen gebruik meer kan maken van de software. HostFact zal de klant vooraf op de hoogte stellen van de blokkering. Op het moment dat alle opeisbare vorderingen door de klant zijn voldaan, wordt de blokkering opgeheven.Artikel 12   Ontbinding van de overeenkomst

12.1 HostFact behoudt zich het recht voor de licentieovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillisse¬ment is verklaard.
12.2 Beide partijen zijn gerechtigd de licentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden door middel van een schrijven aan de andere partij, indien de andere partij jegens haar in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst en de tekortschietende partij – ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde partij – nalaat binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst te voldoen. Indien zonder meer vaststaat dat de tekortschietende partij niet meer aan haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst kan voldoen, kan een ingebrekestelling achterwege blijven.Artikel 13   Gevolgen van beeindiging

Indien de licentieovereenkomst wordt opgezegd of ontbonden, is de klant vanaf de datum van de beëindiging van de licentieovereenkomst jegens HostFact verplicht met onmiddellijke ingang zich te onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van deze licentieovereenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend het gebruiken van de software.Artikel 14   Verplichtingen van de klant

14.1 De klant dient:
a. er te allen tijde zorg voor te dragen dat de software niet wordt misbruikt, beschadigd, gestolen of vernietigd;
b. te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de software benadert, gebruikt of kopieert;
c. HostFact onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.
14.2 Bij de uitvoering van de licentieovereenkomst wordt gebruik gemaakt van computerapparatuur. De klant is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid daarvan. HostFact is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens storingen of niet-beschikbaarheid van deze computerapparatuur.
14.3 De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van de software.
14.4 Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.
14.5 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door HostFact gegeven instructies en/of adviezen.
14.6 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.Artikel 15   Aansprakelijkheid en verjaring

15.1 HostFact is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HostFact is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HostFact kenbaar behoorde te zijn.
15.2 HostFact is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit deze licentieovereenkomst of welke volgen uit de wet.
15.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van HostFact, is de aansprakelijkheid van HostFact, op welke grond dan ook, jegens de klant of jegens anderen die via de klant aanspraken maken beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die de klant ter zake van de software heeft voldaan.
15.4 HostFact is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens of derving van inkomsten, winst of omzet.
15.5 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan HostFact te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
15.6 HostFact is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van de software veroorzaakt door derden.
15.7 HostFact is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe wordt gerekend:
- niet beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in informatie, producten of diensten van derden;
- stakingen of arbeidsonrust;
- door de overheid, rechterlijke instantie of enig ander daartoe bevoegd orgaan genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.
15.8 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens HostFact vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens HostFact kan aanwenden.Artikel 16   Vrijwaring

De klant vrijwaart HostFact voor, en zal HostFact alle schade en kosten vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens HostFact, welke aanspraken voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de software door de klant of door derden.Artikel 17   Geheimhouding

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.Artikel 18   Diverse onderwerpen

18.1 Indien enige bepaling uit deze licentieovereenkomst nietig of onverbindend wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen. Ingeval enige bepaling uit deze overeenkomst nietig dan wel onverbindend wordt verklaard, zal deze bepaling worden vervangen door een zoveel mogelijk gelijkende bepaling of regeling.
18.2 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze licentieovereenkomst in der minne te schikken.
18.3 De klant stemt in met eventuele wijzigingen van bepalingen in deze licentieovereenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn ingevolge wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving in de ruimste zin des woords.
18.4 Op deze licentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.5 Alle geschillen tussen de klant en HostFact worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HostFact gevestigd is.


  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden


Start de proefperiodeVeel gestelde vragen:Wat gebeurt er na 30 dagen?  

Aan het einde van de proefperiode ontvangt u van ons een e-mail. Hierin vindt u informatie hoe u HostFact kunt aanschaffen.

Uw proefperiode wordt nooit automatisch omgezet!
HostFact

Blijven mijn gegevens bewaard na mijn proefperiode?  

U kunt na uw bestelling verder gaan waar u gebleven was, zonder dat gegevens verloren zijn gegaan. HostFact

Heeft de proefperiode beperkingen?  

Nee. Gedurende de proefperiode kunt u alle functionaliteiten gebruiken. HostFact

Wat zijn de server vereisten?  

• Apache/Nginx of IIS
• PHP 7.4 of 8.1
   ionCube (versie 12 of hoger), cURL, mod_rewrite en
   SOAP ondersteuning
• MySQL of MariaDB
HostFact

Wanneer kan ik HostFact gebruiken?  

Direct na uw aanvraag ontvangt u per e-mail inloggegevens om HostFact te downloaden. HostFact